Privaatsuspoliitika

Creative Union AS on pühendunud oma klientide ja teiste meie teenuste kasutajate privaatsuse kaitsmisele. Selles privaatsuspoliitikas selgitame, kuidas Creative Union Teie isikuandmeid oma äritegevuses töötleb.

Pange tähele, et meie veebisait võib sisaldada linke teistele veebisaitidele. Kuna Creative Union ei saa kontrollida ega vastutada eeskirju ja tavasid, mis puudutavad kasutajate andmete salvestamist või kasutamist kolmandate osapoolte veebisaitidel, soovitame üle vaadata iga sellise kolmanda osapoole veebisaidi privaatsuspoliitika, et teha kindlaks, kuidas nad Teie veebisaite kasutavad. See privaatsuspoliitika ei hõlma kolmandate osapoolte veebisaite.

Creative Union kui andmete töötleja

Kui Creative Union osutab oma klientidele teenuseid, töötleb Creative Union kliendi nimel ja arvel teatud andmesubjektide isikuandmeid. See tähendab, et Creative Union tegutseb selliste isikuandmete puhul töötlejana ja seetõttu ei töötle me neid andmeid enda eesmärkidel. Creative Union saab meie teenuste osana töödeldavad isikuandmed meie kliendilt, kes on vastavalt nende isikuandmete vastutav töötleja.

Tagamaks, et töötlemine toimub kooskõlas kohaldatavate andmekaitseseadustega, oleme kehtestanud piisavad kaitsemeetmed, sõlmides oma klientidega andmekaitseseadustest tulenevaid andmetöötluslepinguid, ning oleme kohustatud neid järgima.

Creative Union kui andmete reguleerija

Meie klientide kontaktisikutega seotud isikuandmete puhul tegutseb Creative Union vastutava töötlejana. Altpoolt leiate lisateavet muu hulgas meie kontaktandmete kohta, millist tüüpi isikuandmeid me töötleme ja millistel eesmärkidel, kellele me võime Teie isikuandmeid avaldada, Teie õigused andmesubjektina ja kuidas me oma veebisaidil küpsiseid kasutame.

1. Andmete reguleerija kontaktandmed

Andmete reguleerija kontaktandmed on järgmised:

AS Creative Union
Laeva 2, 10111 Tallinn
tel. +372 683 2002
tel. +372 5047962
email: info@creativeunion.com
www.creativeunion.com

Kui teil on küsimusi selle privaatsuspoliitika või selle kohta, kuidas me Teie isikuandmeid töötleme, võtke meiega ühendust ülaltoodud kontaktandmetel. Lisaküsimused Teie andmete töötlemise kohta edastage alati e-maili teel. 

2. Töödeldavad personaalsed andmed

Creative Union töötleb ainult selliseid isikuandmeid, mis on vajalikud eelnevalt määratletud eesmärkidel. Tavaliselt töötleme Teie kohta järgmist tüüpi isikuandmeid:

 • Teave meie äriklientide ja nende kontaktisikute kohta. Kui olete meie ärikliendi kontaktisik, võime koguda ja töödelda Teie ja Teie ettevõtte kohta järgmist teavet, mida kombineerime ja töötleme koos seni, kuni olete selle ettevõtte kontaktisik:
  • teave ettevõtte ja kliendisuhte kohta, nagu nimi, ettevõtte number, aadress, arveldus- ja makseandmed (sh võimalikud maksetõrked), tellimuste/ostuajalugu, võimalikud otseturundusest loobumised
  • Teave Teie kui kontaktisiku kohta, nagu nimi, ametinimetus ja roll ettevõttes, kontaktandmed (nt e-posti aadress, telefoninumber ja aadress), meiega peetud kirjavahetuse üksikasjad ja sisu, võimalikud otseturundusest loobumised
 • Informatsioon, mida kasutame turunduseesmärkidel (potentsiaalsed kliendid). Samuti kogume teatud teavet ettevõtete ja nende kontaktisikute kohta, kes on väljendanud huvi Creative Unioni pakutavate toodete ja teenuste vastu või kes muidu meie arvates oleksid huvitatud meie toodete ja teenuste kohta teabe saamisest. Sellega seoses võime koguda ja töödelda Teie kohta järgmist teavet:
  • Teie nimi, Teie esindatava ettevõtte andmed, ametinimetus ja roll ettevõttes, kontaktandmed (nt e-posti aadress, telefoninumber ja aadress), huvipakkuvad teemad, meiega peetava kirjavahetuse üksikasjad ja sisu, võimalikud otseturundusest loobumised
 • Teave, mida kogume automaatselt. Kogume teatud teavet automaatselt, kasutades küpsiseid ja analüüsitööriistu, mis põhinevad meie veebisaidi www.creativeunion.com kasutamisel ja muul sisul, mida me teile pakume (nt uudiskirjad ja otseturundusmeilid). See teave hõlmab näiteks selle seadme IP-aadressi ja tüüpi, millest teenusele juurde pääsete, seda, kuidas Te meie sisuga suhtlete (külastatud lehed või klõpsatud sisu, tehtud otsingud jne), Teie külastuste aega, sagedust ja kestust teenusele, Teie brauseri tüübile ja operatsioonisüsteemile, nagu on kirjeldatud allpool meie küpsiste poliitikas.

3. Kus me andmeid hoiame?

Töödeldavad andmed saame peamiselt teilt, kui võtate meiega ühendust meie veebisaidi kaudu või muul viisil, näiteks meili teel või meile helistades. Saame Teie andmeid ka siis, kui meie äriklient sõlmib meiega lepingu või esitab ettepanekuid või muudes ärisuhetes.

Samuti võime koguda ja uuendada Teie teavet avalikult kättesaadavatest allikatest (nagu ettevõtete veebisaidid, ametiasutuste andmebaasid jne), kampaaniatest, väljaannetest, messidest, visiitkaartidelt ja muult.

4. Andmete töötlemise eesmärgid

Creative Union kasutab Sinu isiklikke andmeid järgmistel juhtudel: 

 • Lepingu täitmine ja kliendisuhete juhtimine. Töötleme Teie isikuandmeid Teie või Teie ettevõtte meiega sõlmitud lepingu täitmiseks või sellise lepingu üle läbirääkimiste pidamiseks ning lepinguga seotud õiguste ja kohustuste jõustamiseks. Töötleme Teie andmeid ka kliendisuhte haldamiseks ja arendamiseks. Näiteks võtta Teiega ühendust küsimustes, mis on seotud Creative Unioni teenuste ning Creative Unioni ja Teie ettevõtte vahelise üldise ärisuhtega, arvete esitamiseks ja võlgade sissenõudmiseks ning kutsuda Teid kliendiküsitlustele. Teie isikuandmete töötlemine on nendel juhtudel lepingu alusel või on vajalik enne sellise lepingu sõlmimist samme astuda.
 • Otseturundus ja muu kommunikatsioon. Töötleme Teie isikuandmeid ka otseturunduse eesmärkidel ja Teile meie toodete, teenuste ja äriga seotud uuenduste (nt uudiskirjad) ja muu Teie soovitud sisuga seotud teabe saatmiseks. Võime kohandada oma turundus- ja muud sisu, luues profiile ja kliendisegmente, mis põhinevad Teie ametikohal ja rollil, tellimuste ajalool ja Teie suhtlusel meiega, et pakkuda teile sisu, mis on Teie jaoks asjakohasem. Töötleme Teie andmeid ülalnimetatud eesmärkidel, lepingu alusel, mis Teil/Teie ettevõttel on Creative Unioniga või meie õigustatud huvist, kui me käsitleme Teie ettevõtet potentsiaalse kliendina või kui meievaheline leping on lõppenud ja te ei ole otseturundusest loobunud. Kui oleme eelnimetatud tegevusteks Teie nõusolekut küsinud, töötleme Teie isikuandmeid selle nõusoleku alusel.
 • Arendus ja analüüs. Töötleme nii Teie isikuandmeid kui ka automaatselt kogutavaid andmeid, et analüüsida ja arendada oma tooteid, teenuseid ja äri ning paremini mõista, kuidas meie teenuseid kasutatakse. Me ei kasuta Teie teavet tuvastataval kujul, kui see ei ole ülalnimetatud eesmärkidel vajalik.
 • Töötlemine seadusest tuleneva kohustuse alusel. Võime olla kohustatud töötlema teatud Teie isikuandmeid Soome raamatupidamis- ja muude kohustuslike seaduste alusel ka pärast kliendisuhte lõppemist. Nendel juhtudel põhineb töötlemine sellel juriidilisel kohustusel.

5. Personaalandmete jagamine

Creative Union võib avaldada ja edastada Teie teavet kolmandatele isikutele järgmistel juhtudel:

 • Seaduslikud kohustused. Võime avaldada Teie teavet ametiasutustele, kui meil on selleks kohaldatava õiguse alusel seaduslik kohustus või muu õigustatud huvi.
 • Nõusolek. Teie nõusoleku alusel võime avaldada Teie andmeid Teie antud konkreetse nõusoleku piires. Teave nõusoleku tagasivõtmise kohta on toodud allpool.
 • Äritehingud. Võime Teie isikuandmeid seoses äritehinguga (näiteks kohustuse üleminekuga) avalikustada tehingu teisele osapoolele/osalistele, kui see on vajalik, kui see on vajalik.
 • Meie õigustatud huvid. Võime Teie isikuandmeid avaldada, kui see on vajalik meie või meie teiste klientide, töötajate, juhtide või aktsionäride seaduslike õiguste ja huvide kaitsmiseks ja/või meie teenuste ohutuse ja turvalisuse tagamiseks.
 • Kolmanda osapoole teenusepakkujad. Võime edastada Teie isikuandmed meie usaldusväärsetele kolmandatest isikutest teenusepakkujatele (nagu meie raamatupidajad, IT-teenuste pakkujad ja alltöövõtjad), et neid meie nimel töödelda, lähtudes meie juhistest ja järgides käesolevat privaatsuspoliitikat ning järgides muid asjakohaseid konfidentsiaalsusnõudeid ja turvameetmed, samuti kehtivad andmekaitseseadused.

Teie isikuandmete peamine töötlemise koht on EL/EMP. Teatud juhtudel võime oma teenuste osutamisel ja tehnilisel teostamisel kasutada väljaspool EL/EMP-d asuvaid teenusepakkujaid, sel juhul võidakse Teie isikuandmeid edastada väljapoole EL/EMP-d. Kui edastame Teie isikuandmeid väljapoole EL-i/EMP-d, oleme taganud Teie isikuandmete piisava kaitse lepinguliste kohustuste kaudu või kasutades muid EL-i andmekaitseseadustest tulenevaid kaitsemeetmeid.

6. Teie õigused andmesubjektina

Andmesubjektina on teil seoses oma isikuandmete töötlemisega järgmised õigused:

 • Juurdepääsu-, parandamis- ja kustutamisõigus. Teil on õigus taotleda juurdepääsu oma isikuandmetele, mida me töötleme. Teie nõudmisel parandame ka kõik Teiega seotud ebatäpsed, mittetäielikud või aegunud isikuandmed. Samuti on teil õigus taotleda oma isikuandmete kustutamist (õigus olla unustatud) vastavalt kehtivale seadusele.
 • Õigus esitada vastuväiteid otseturundusele (sealhulgas sellega seotud profileerimisele). Kui Te ei soovi meilt edasisi turundus- ega muid uuendusi saada või soovite loobuda profiilide koostamisest, mida teeme teile kohandatud otseturunduse pakkumiseks, on teil õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele nendel eesmärkidel. Kui kasutate oma vastuväiteõigust, ei saa te enam meilt otseturundust. Saate kasutada oma vastuväidete esitamise õigust, võttes meiega ühendust või meie saadetavates elektroonilistes sõnumites oleva tellimuse tühistamise lingi kaudu.
 • Andmete töötlemisele vastuväidete esitamise õigus ja piiranguõigus. Teil on õigus esitada vastuväiteid töötlemisele, mida teostame õigustatud huvi alusel Teie konkreetse olukorraga seotud põhjustel, välja arvatud juhul, kui meil on töötlemiseks mõjuvad õigustatud huvid, mis on nendest huvidest tähtsamad. Samuti on Teil õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist, näiteks juhul, kui esitate ülalkirjeldatud töötlemisele vastuväiteid või vaidlustate oma isikuandmete õigsuse.
 • Nõusoleku tagasivõtmine. Võite antud nõusoleku igal ajal tagasi võtta, võttes meiega ühendust. Pange tähele, et Teie nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tühistamist teostatud töötlemise seaduslikkust.
 • Andmete teisaldatavus. Teil on õigus saada enda kohta esitatud isikuandmeid, mille olete meile esitanud, struktureeritud, üldkasutatavas ja masinloetavas vormingus ning teil on õigus edastada need andmed teisele vastutavale töötlejale, kui me töötleme Teie andmeid automaatselt ja tuginedes kokkulepe või Teie nõusolek.
 • Õigus esitada kaebus. Teil on õigus esitada kaebus vastavale järelevalveasutusele, kui Teile tundub, et oleme Teie isikuandmeid töötlenud käesoleva privaatsuspoliitika või kehtiva seadusega vastuolus.

Lisateavet selle kohta, kuidas saate küpsiste kasutamist mõjutada, leiate meie küpsiste poliitikast allpool.

7. Andmete säilitamine

Creative Union säilitab Teie isikuandmeid tuvastataval kujul ainult seni, kuni see on vajalik ülalnimetatud eesmärkide täitmiseks või seni, kuni meil on seadusest tulenev kohustus Teie andmeid säilitada, misjärel need kustutatakse või muudetakse anonüümseks.

Säilitame oma klientide kontaktisikute isikuandmeid vähemalt seni, kuni need kehtivad ja kliendisuhe eksisteerib. Pärast kliendisuhte lõppemist sõltub säilitustähtaeg andmetest ja nende kasutamise eesmärgist. Näiteks säilitame Teie isikuandmeid otseturunduse eesmärgil seni, kuni olete neile vastuväite esitanud, ning säilitame arveldus- ja makseteavet 7 aastat pärast kliendisuhte lõppemist. Reeglina säilitame potentsiaalsete klientide andmeid seni, kuni see klient on otseturundusele vastu vaielnud ning meil ei ole isikuandmete säilitamiseks muid aluseid. Järgime kõiki seadusest tulenevaid kohustusi andmete säilitamisel, mis kehtivad.

Kui olete kasutanud oma õigust otseturundusele vastuväiteid esitada, võime selle taotluse täitmiseks siiski teatud teavet Teie kohta säilitada.

8. Küpsiste poliitika

Nagu paljud teised veebisaidid, kasutab ka Creative Union oma veebisaidil küpsiseid ja sarnaseid tehnoloogiaid. Kasutame neid tehnoloogiaid oma teenuste ja äritegevuse täiustamiseks, Teie eelistuste meeldejätmiseks, meie veebisaidi kasutamise mõistmiseks ning turunduse, reklaami ja muu suhtluse kohandamiseks.

Küpsis on väike andmefail, mis sisaldab märgijada, mis saadetakse Teie seadmesse, kui külastate veebisaiti. Kui külastate veebisaiti uuesti, võimaldab küpsis sellel saidil Teie brauseri ära tunda. Küpsis ei kahjusta Teie seadet ja me ei saa ainult küpsiste kaudu teavet, mis on Teiega otseselt seotud (nt Teie nimi või e-posti aadress). Küpsise Teie seadmes viibimise kestus sõltub sellest, kas see on püsiküpsis või seansiküpsis. Seansiküpsised jäävad Teie seadmesse ainult seni, kuni te sirvimise lõpetate. Püsiküpsised jäävad Teie seadmesse, kuni need aeguvad või kuni Te need kustutate.

Kasutame küpsiseid peamiselt meie teenuste sisu isikupärastamiseks, meie teenuste kasutamise analüüsimiseks ja Teie identiteedi või teenuse seansi säilitamiseks. Samuti võime teha koostööd kolmandate osapooltega, et hallata ja kohandada oma reklaame muudel veebisaitidel.

Enamik veebibrausereid võimaldab teil küpsiseid kontrollida ja blokeerida nende seadete kaudu. Pange tähele, et kui piirate meie veebisaidi küpsiste seadmise võimalust või blokeerite need täielikult, ei pruugi kogu meie veebisaidi sisu olla saadaval ja mõned funktsioonid ei pruugi korralikult töötada. Altpoolt leiate teavet selle kohta, kuidas hallata küpsiste seadeid kõige levinumates veebibrauserites:

Creative Union kasutab veebisaidil Google Analyticsit. Google Analytics on veebianalüütika teenus, mida pakub Google Inc. Google Analytics kasutab küpsiseid, et aidata veebisaidil analüüsida, kuidas kasutajad seda saiti kasutavad. Küpsise loodud teave selle veebisaidi kasutamise kohta edastatakse ja salvestatakse Google’i serveritesse Ameerika Ühendriikides. Sellel veebisaidil on aktiveeritud IP-aadressi anonüümseks muutmine ja Google kärbib Teie IP-aadressi siiski eelnevalt Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides. Ainult erandjuhtudel saadetakse täielik IP-aadress USA-s asuvasse Google’i serverisse ja kärbitakse seal. Google kasutab seda teavet Creative Unioni nimel, et hinnata, kuidas te meie veebisaiti kasutate, koostada aruandeid veebisaidi tegevuste kohta ning pakkuda Creative Unionile veebisaidi ja Interneti kasutamisega seotud täiendavaid teenuseid. Teie brauseri poolt Google Analyticsi raames edastatud IP-aadressi ei seostata muude Google’i valduses olevate andmetega.

Kui soovite küpsiste kohta lisateavet, külastage veebisaiti www.allaboutcookies.org. Lisateavet huvipõhise reklaamimise kohta, sealhulgas küpsistest loobumise kohta leiate veebisaidilt www.youronlinechoices.com.

9. Andmekaitse põhimõtted

Kasutame piisavaid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, et kaitsta Teie isikuandmeid juhusliku ja/või ebaseadusliku juurdepääsu, muutmise, hävitamise või muul viisil töötlemise (sealhulgas volitamata avaldamise ja edastamise) eest. Need meetmed hõlmavad ennetavat ja reageerivat riskijuhtimist, tulemüüride, krüpteerimistehnikate ja turvaliste IT-alade ning juurdepääsukontrolli ja turvasüsteemide kasutamist, turvaplaneerimist, juurdepääsu/kasutajaõiguste kontrollitud andmist ja jälgimist, oskuste tagamist töötlemisega seotud töötajate koolituse kaudu. isikuandmete ja hinnangute ning alltöövõtjate ja muude tarnijate hoolika valiku kaudu. Täiendame pidevalt oma ettevõttesiseseid tavasid ja juhiseid sobival viisil.

10. Muudatused andmekaitse põhimõtetes

Creative Union arendab pidevalt oma äritegevust ja teenuseid, mistõttu võib aeg-ajalt tekkida vajadus teha muudatusi ka käesolevas privaatsuspoliitikas. Püüame Teid teavitada kõigist muudatustest, mida teeme kas isiklikult või meie teenuste kaudu. Soovitame Teil seda lehte perioodiliselt kontrollida.